Stadgar

Stadgar för Föreningen Karby Gård

Stadgar för Föreningen Karby Gård – slutligt antagna vid (extra) årsmöte 2014-05-19.

§ 1    Föreningens namn är Föreningen Karby Gård härefter kallad föreningen.

Föreningen ska ha sitt säte i Täby kommun.

§ 2    Föreningen är en ideell förening. Den står självständig gentemot staten och kom­mu­nen samt religiösa, politiska och privata intressen.

§ 3    Föreningen består av de föreningar som vid årsmötet har upptagits som medlemmar. Ansökan om medlemskap ska vara inlämnad senast sex veckor före årsmöte.

§ 4    Föreningens syfte och målsättning är att

–      insamla medel till drift av Karby Gård bl a genom uthyrningar,

–      enligt särskilt hyresavtal förvalta byggnader inom Karby Gård,

–      enligt särskilt avtal ombesörja skötseln av Karby Gårds parkområde,

–      stödja en fortsatt utveckling och utvidgning av konst- och kulturverksamhet inom Karby Gård

–      och i övrigt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 5    Medlem ska betala medlemsavgift i föreningen. Avgiften fastställs av årsmötet och ska betalas senast under mars månad. Medlem har rätt till full insyn i verksamheten. Med­lem som fullgjort sina skyldigheter har rösträtt på medlems- och årsmöte. Medlem har en röst och kan representeras via fullmakt.

§ 6    Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet ska hållas före april månads utgång. Kallelse ska skickas ut senast fyra veckor före årsmötet. Medlemmar kan när som helst, dock senast två veckor före mö­tet, ge förslag på ärenden som ska behandlas på årsmötet. Förslag på dagordning ska tillsammans med annat beslutsunderlag skickas/mejlas ut minst sju dagar före års­mötet.

Kallelse och förslag på dagordning samt – i förekommande fall – annat beslutsunderlag bör läggas ut på hemsidan för Karby Gård.

 

På mötet ska följande ärenden behandlas:

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare

3. Fastställande av dagordning

4. Fastställande av röstlängd

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning

7. Revisionsberättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.

9. Fastställande av medlemsavgift

10. Val av ordförande för en tid av två år

11. Val av övriga ledamöter för en tid av två år

12. Val av suppleanter för en tid av två år, i turordning, se §9

13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år

14. Val av valberedning enligt § 8 för en tid av ett år, av vilka en ska utses till samman­kallande

15. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen

16. Mötet avslutas

Årsmötet är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst.

Beslut fattas med enkel majoritet om ej annat stadgas.

§ 7    Extra årsmöte ska sammankallas när revisorn, minst tre styrelseledamöter eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så kräver. Kallelse till extra årsmöte ska ske som till årsmöte enligt §6. Dagordningsförslag och beslutsunderlag ska skickas ut samtidigt med kallelsen. Extra årsmöte kan endast besluta i frågor som föranlett sammankallandet.

§ 8    Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av års­mötet. Valberedningen sammanträder när sammankallanden så bestämmer. Valbered­ningen ska senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid års­mötet om de vill kandidera på nytt. Senast två veckor före årsmötet ska valberedningen meddela styrelsen sitt förslag. Även medlemmar ska få förslaget, efter begäran.

§ 9    Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter jämte tre suppleanter. Den ska konstituera sig senast under april månad. Styrel­sen utser därvid inom sig de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turord­ning. Avgår ledamot före mandattidens utgång tillträder supp­leant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t o m kommande årsmöte. Styrel­sen får utse person till adjun­gerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befatt­ning inom styrelsen.

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen ska inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intres­sen. Det åligger styrelsen särskilt att

–       tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas

–       verkställa av årsmötet fattade beslut

–       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

–       ansvara för och förvalta föreningens medel

–       tillställa revisorn räkenskaper mm enligt §11,

–       och förbereda årsmötet.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet leda­möter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse­medlemmar gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda myndiga personer.

§ 10 Vid föreningens sammanträden förs protokoll, som justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer som vid varje tillfälle därtill utses. Protokollen förs i num­merföljd och förvaras på betryggande sätt. De sänds/mejlas till medlemsföreningarna.

§ 11  Föreningen ska ha en revisor och en revisorssuppleant.

Dessa utses för en tid av ett år.

Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn får vid behov – efter särskild kallelse el­ler på egen begäran – bevista styrelsemöte. Föreningens räkenskaper ska vara reviso­rerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorn ska granska styrelsens för­valtning och räkenskaper för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret samt till styrel­sen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 12 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 13  Medlem som klart bryter mot föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen uteslutas.

§ 14 Vid styrelse- och årsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden ut­slagsröst. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

§ 15 För att ändra dessa stadgar, krävs två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte.

§ 16  Föreningens upplösning beslutas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ordinarie årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räken­skaperna, ska tillgångarna fördelas till föreningar som vid upplösningen är medlemmar och då fullgjort sina skyldigheter. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *